Historie Sboru dobrovolných hasičů Vinařice

Přesné datum založení hasičského sboru ve Vinařicích není známo. Existuje několik verzí.
Nejstarší zmínku lze dohledat v zápisu kmenového jmění obce z roku 1887, které zmiňuje nákup hasičského nářadí a dalších potřeb.
Další zmínka je z roku 1889, kdy obec zakoupila první ruční stříkačku od majitele Suchomastského panství pana Mareše za 10 zlatých.
V roce 1890 se členstvo zúčastnilo veřejného cvičení v Hostomicích, Lochovicích a 2x v Bykoši. Následující rok proběhla veřejná cvičení nejen v Litni, Trněném Újezdě, Kuchaři, Všeradicích a Suchomastech, ale i v dalších obcí tak, jak postupně zakládaly hasičské sbory. Nicméně i k tomuto datu chybí oficiální písemné doklady, přestože se naši hasiči zúčastnili hašení požárů v Měňaněch, na Louníně, v Chlumci, ve Všeradicích, v Bykoši a v mnoha dalších.
Teprve roku 1892 se objevují hned 3 doklady o založení našeho hasičského sboru.

1) První zmínkou je ,,Pozvání´´ všech občanů dne 11.02.1892 s možností přihlášení se k hasičskému spolku. Je podán návrh stavby kolny pro stříkačku a je sjednávána doprava materiálu. Občany pozval a pozvání podepsal tehdejší starosta pan František Houba.

2) Druhá zmínka je z protokolu ze dne 13.07.1892, kde hasičský výbor ústy velitele a podvelitele přednesl žádost o peněžitý příspěvek na výzbroj a ošacení hasičského sboru. Bylo vydáno 100 zlatých z obecní pokladny.

3) Třetí zmínkou je pozvánka starosty obce/předsedy sboru pana Františka Smetany pro členy hasičského výboru (pana Josefa Zikána, Františka Skálu, Josefa Podubeckého, Františka Boučka a Josefa Procházku) na 05.05.1895 do obecního zastupitelstva z důvodu rezignace pana Františka Skály na funkci jednatele sboru.

4) Hlavním dokladem jsou však ručně psané stanovy hasičského sboru, kde se v čl. 1. praví: ,,Na základě dobrovolného usnesení občanů Vinařických ze dne 11. února 1892 a v dorozumění s výborem obecním, utvořil se ve Vinařicích sbor dobrovolných hasičů, který si vzal za účel a povinnost majetek občanů ve Vinařicích a vůkolních obcí při požáru hájiti´´.
Další písemné doklady jsou v zápisech podacího deníku o odeslané poště – je zde hlášení na hejtmanství o počtu členů, složení výboru a dalších náležitostech sboru.
Dle okresní monografie byly Vinařice 14. obcí, kde hasičský sbor vznikl v rámci okresu, který má přes 100 obcí.


Úryvky pasáží stanov sboru:
- členové se dělili na čestné, činné a přispívající
- prvním starostou sboru byl pan Václav Fryč, čp. 21, později starosta obce pan František Houba
- zakládající členové složili jako první jmění sboru po 10 zlatých
- mezi prvními byli pan František Skala, čp. 28; pan František Roztočil, čp. 20
- článek 14 upřesňuje že …. ,,Výbor je osmičlenný a skládá se z předsedy, tj. vždy úřadujícího starosty Vinařic, dále z velitele jeho náměstka, trubače, lezců, jednatele, pokladníka, atd.´´
- dále je uváděno, že spolek hospodaří vlastními prostředky, ale hasicí nářadí a náčiní má zapůjčeno od obce a stříkačku od občanů.


Hasiči byli samostatným spolkem až do roku 1942, kdy byl veškerý hasičský majetek převeden do správy obce. Od těch dob je hasičský sbor zařízením obce.

Hasičský sbor se od prvopočátku snažil za pomoci obce a občanů postavit kolnu na hasičské náčiní, které by ho chránilo nejen před nepohodou, ale i před ztrátou jednotlivého náčiní, džberů, háků, provazů, žebříků, atd. Tato snaha je zřejmá již 11.02.1892, kdy se jednalo o postavení kolny, která měla stát za kovárnou.
V roce 1902 je zaznamenáno usnesení obecního zastupitelstva postavit skladiště na hasičské náčiní a nářadí za stájí čp. 5 na návsi (na místě dnešní čekárny vedle hotelu Český kras). Ze stejného roku je i vypracovaný plán na stavbu ,,Nástin kolny na hasičské náčiní´´, který vypracoval zednický mistr pan Václav Roztočil z Litně. Výstavba se však neuskutečnila a byla dále používána provizorní dřevěná kolna za kovárnou.
Teprve roku 1913 je dle výše uvedeného plánku postavena kolna zednickým mistrem panem Procházkou z Hostomic. Tesařské práce provedl pan Karel Kulhavý z Bykoše.
27.05.1913 bylo usneseno koupit druhou větší ruční stříkačku. Ta byla zakoupena za 2 200,- Kčs. Z tohoto důvodu bylo hasičské skladiště postaveno přímo u rybníka (vedeného jako louže bez hrází asi od roku 1835; roku 1876 upraveno na rybník).
V roce 1952 bylo zakoupeno nákladní auto Praga N.

Roku 1958 byla velká snaha obnovit a zvětšit původní hasičskou kolnu i na garáž.
V roce 1960 byla vypracována dokumentace, byl nakoupen částečně i materiál (okna, dveře), ale k uskutečnění záměru nedošlo. Snaha byla vyvíjena tehdejším předsedou panem Františkem Roztočilem z důvodu nedostatku místa na uskladnění nové motorové stříkačky. Auto a jedna ruční stříkačka byla uložena v kůlně statku čp. 20.
Hasičská kolna zůstala bez větších změn a úprav plných 68 let, tj. až do roku 1981.
K rekonstrukci kolny dochází až v roce 1982. Z malého vážního domku byla přestavěna na spolkovou místnost, byla provedena úprava štítu, nová střecha a vrata.
V roce 1984 dostává venkovní úpravu a začíná sloužit novému účelu. Rekonstrukce trvala celkem čtyři roky a vyžádala si náklady ve výši 57 000,- Kčs.
První generace členů hasičského sboru nosila bílý stejnokroj zdobení čamárami a čapku s kšiltem a znakem. Pracovní oblek byl rovněž bílý, ale hladký bez zdobení. Sbor užíval bílé obleky až do roku 1971, kdy bylo zakoupeno 14 kusů svátečních modrých stejnokroků s brigadýrkou v hodnotě asi 10 000,- Kčs. Tyto sváteční obleky se užívají dodnes. Pracovní ošacení je také modré, hladké (modračky).


Požáry ve Vinařicích

Požáry ve Vinařicích byly většinou velké.
První zaznamenaný požár byl 21.05.1831, kdy shořelo čp. 11, čp. 30 a čp. 31, které stály tehdy na návsi u rybníka u čp. 10. Po požáru zde nebylo dovoleno stavět, a tak se nová stavení budovala na Skále.
Ve stejném roce vypukl i druhý požár, při němž hořelo v čp. 20, čp. 21 a čp. 24.
V roce 1880 vypukl třetí požár v stodole čp. 16, kterou zapálily děti.
Čtvrtý velký požár vznikl 11.09.1919 (v podkladech B. Mottla je uvedeno datum 09.09.1919) od mlátičky v čp. 9. Shořelo tehdy čp. 9, čp. 38, čp. 13, čp. 14 a čp. 10.
Další požár vznikl až za 53 let, tj. 15.3.1972, kdy za Houbovic shořela drůbežárna místního JZD. Požár vznikl od kamen.

Sbor ale také vyjížděl k požárům do okolních vesnic. Pomáhal na Vižinech, v Podbrdech, v Želkovicích, 2x v Bykoši, v Suchomastech a v dalších.

Dne 3.8.2002 se uskutečnily Oslavy 110. výročí SDH.
Dne 17.6.2012 se uskutečnila oslava Výročí 120 let SHD Vinařice.
Přes plnění úkolů, ke kterým byl hasičský sbor ustanoven, byla jejich činnost na kulturní a osvětové činnosti v obci jedna z největších. Především to byly hasičské plesy, které se konaly pravidelně a byl zde i 1x ples okrskový. Dále to byly zábavy posvícenské, pěkná hodinka, staročeské máje a další taneční zábavy. Byly pořádány zájezdy po historických částech vlasti a zájezdy do divadel.
Vinařičtí hasiči sehráli asi 15 divadelních her v místním hostinci. S nastudovanou hrou několikrát navštívili i jiné obce.

Dále uvádíme některé z čelních funkcionářů našeho sboru, kteří ovlivňovali jeho činnost:
rokstarostaveliteljednatelpokladník
1892V. FryčV. EliášekF. SkalaJ. Procházka
1895F. HoubaV. EliášekF. BoučekJ. Procházka
1900F. SmetanaF. VěchtíkJ. ZikánJ. Podubecký
1908J. RoztočilV. EliášekV. VlasákJ. Houba (č.p. 5)
1910J. ProcházkaA. HomolaV. VlasákJ. Houba (č.p. 5)
1914J. PodubeckýF. VěchtíkJ. RoztočilV. Fryč
1921J. FryčF. VěchtíkJ. RoztočilV. Fryč
1925F. HoubaF. VěchtíkKadlečekA. Zikán
1929B. ZykánA. KonvalinkaKadlečekA. Zikán
1935V. MottlF. VěchtíkV. HomolaF. Smetana
1940F. VěchtíkV. FryčA. ČmolíkF. Smetana
1950F. RoztočilV. BoučekA. ČmolíkF. Smetana
1955A. ČmolíkF. RoztočilF. HoubaJ. Peták
1960J. Roztočil F. Roztočil F. PodubeckýJ. Homola
1965V. VlasákF. RoztočilL. CajthamlZ. Sokol
1970V. BoučekF. RoztočilF. PodubeckýZ. Sokol
1975V. HoubaJ. CajthamlJ. AuřadaZ. Sokol
1980F. ŘíhaJ. CajthamlJ. PetákZ. Sokol
1985B. MottlJ. CajthamlJ. PetákV. Smrž st.
1990B. MottlJ. CajthamlJ. PetákV. Smrž st.
1992F. ŘíhaV. ŠtikaJ. PetákV. Smrž st.
2002F. ŘíhaJ. CajthamlF. PodubeckýZ. Sokol
2005F. ŘíhaJ. CajthamlF. PodubeckýZ. Sokol
2007J. GrunclF. HoubaF. PodubeckýZ. Sokol
2008J. GrunclF. HoubaM. KnopZ. Sokol
2010J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2011J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2012J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2013J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2014J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2015J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2016J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2017J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2018J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka
2019J. GrunclF. HoubaM. KnopV. Hrudka

Sbor dobrovolných hasičů během těchto let změnil pět druhů razítek s různým znakem.
Měnil se i název – ze Sboru dobrovolných hasičů na Místní jednotu požární ochrany, Místní hasičská jednota, Svaz požární ochrany a zpět v roce 1990 na Sbor dobrovolných hasičů.Fotografie z Okrskových soutěží:

2019 Okrsková soutěž ve Tmani
2018 Okrsková soutěž v Koněprusech
2017 Okrsková soutěž v Suchomastech
2016 Okrsková soutěž v Bykoši
2015 Okrsková soutěž ve Vinařicích
2013 Okrsková soutěž v Koněprusech
2012 Výročí 120 let SDH Vinařice
2010 Okrsková soutěž ve Vinařicích


Obec Vinařice, Vinařice 10, 267 01 Králův Dvůr. IČO: 005 09 868. Datová schránka: sjhb7du.
Kontaktní údaje: telefon starosta: +420 724 180 405; e-mail: vinarice.obec@seznam.cz, webmaster.vinarice@email.cz.